Bases legals concurs Instagram #PrimaveraAlCamp

1. Organització del concursOrganitza aquest concurs RuralCat, a través de l’empresa ADASA SISTEMAS SAU, amb CIF A58596206 i domicili fiscal al carrer Ignasi Iglesias, 217-219 08820 del Prat de Llobregat (Barcelona).

2. Finalitat del concursLa finalitat d’aquest concurs és premiar la fidelitat dels seguidors de Ruralcat a Instagram i fomentar la seva participació.

3. Àmbit geogràficEl concurs és d’àmbit territorial català.

4. Àmbit temporalEl concurs començarà el 24/04/19 a les 9h i finalitzarà el 31/05/19 a les 24h. Només tindrà cabuda al propi perfil d’Instagram i sota el compliment de les presents bases legals.

5. ParticipantsPoden participar de forma gratuïta i voluntària tots els residents de Catalunya majors de 18 anys amb perfil públic i verídic a Instagram i que siguin seguidors del perfil de Ruralcat: @ruralcat.gencat.cat. Els participants hauran de seguir la mecànica establerta en aquest document. RuralCat no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants ni de no poder contactar amb ells o el/la guanyador/a si les dades no són correctes o propicien a la confusió.

La promoció pretén que el concurs es faci amb igualtat d’oportunitats i amb estricte respecte a les normes de bona fe. Per aquest motiu, RuralCat es reserva el dret a excloure de forma automàtica a qualsevol participant que transgredeixi les normes de bona fe, tingui una conducta inadequada, utilitzi mètodes fraudulents o incompleixi les bases en qualsevol dels seus extrems En cas que les irregularitats es detectin en posterioritat a l’entrega efectiva d’alguns dels premis, RuralCat es reserva el dret a exercir les accions legals pertinents contra el seu autors o responsable, entre d’altres, la devolució dels premis.

6. Mecànica del concurs la promocióA partir del primer dia del concurs i fins a l'últim dia inclòs, els/les seguidors/res d'Instagram de RuralCat podran participar en el present concurs a través d'Instagram, compartint en aquesta xarxa social una o diverses fotos de paisatges de primavera a Catalunya amb el hashtag #PrimaveraAlCamp i etiquetant @ruralcat.gencat.cat a la foto. A més, els participants hauran de ser seguidors de RuralCat a Instagram.

7. PremiEl premi consistirà en un lot de productes locals elaborats a base de poma de Girona (Mooma) de l’empresa Agroalimentària Mas Saulot SL, guanyadora del premi PITA 2017 en la modalitat a l’Empresa Agrària. RuralCat es reserva la facultat de modificar el premi per un d'igual o major valor en el cas de problemes de logística o de lliurament en terminis. Les despeses d'enviament del premi seran a càrrec de l'organitzador del concurs. El premi no serà bescanviable ni per diners ni per altres premis, i és personal i intransferible.

8. Mecànica d'adjudicació de premisTotes les imatges que compleixin els requisits esmentats en la mecànica de la promoció entraran en el concurs corresponent i podran optar als premis continguts en les presents bases. La imatge guanyadora serà elegida per un jurat de RuralCat, que en valorarà la seva originalitat i la qualitat, sempre que s’ajustin a la temàtica establerta. El guanyador/a s’endurà el premi d'aquest concurs, consistent en un lot de productes locals definit en el punt 7 d'aquestes bases. En el suposat cas que no hi hagués suficients respostes per repartir els premis, o qualsevol altre motiu intern de RuralCat, la companyia organitzadora es reserva el dret a cancel·lar el concurs.

El/la guanyador/a i participants autoritzen a que el seu nom d'Instagram i la imatge amb la qual participen en el concurs siguin publicats a les xarxes socials de RuralCat. El/la guanyador/a serà avisat/da mitjançant un comentari a la foto amb la qual participa en el concurs per poder intercanviar les dades d'enviament del premi. Si algun dels participants o guanyador/a incomplís les normes d'aquest concurs o no pogués ser localitzat dins dels terminis d'aquestes bases (punt 9), el premi que li hagués correspondre, passaria a un suplent. Al seu torn, si el suplent no obté al premi o no es pogués contactar amb ell/a en el termini de 5 dies, el concurs quedaria desert. RuralCat es farà càrrec de les despeses d’enviament, i els/les guanyadors/es es comprometen a donar les dades verídiques i correcte d’enviament postal. El premi no es podrà bescanviar, en cap cas per un altre premi o diners en metàl·lic.

Els continguts de qualsevol índole no relacionats amb el concurs podran ser eliminats. No hi ha limitació de número d’imatges per participants. El concursant no haurà d'incloure en les imatges de participació del concurs missatges o imatges que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, ni que infringeixin, violin o conculquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, i hem d'advertir de les conseqüències i responsabilitats en què pot incórrer si realitza un ús il·lícit o fraudulent de les mateixes.

RuralCat actuarà immediatament davant d'una denúncia o una sospita que puguin estar produint-se infraccions dels drets de propietat intel·lectual, o davant de qualsevol contingut que pugui considerar inadequat i procedirà a eliminar immediatament, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari infractor.

RuralCat declina tota responsabilitat sobre les conseqüències que l'exhibició voluntària, consentida i deliberada per part de l'usuari de les seves imatges puguin comportar-se a si mateix, a la seva família, amistats i / o afins, o a altres terceres persones, o de la difusió o exhibició del mateix per la seva banda o per tercers, o la seva reproducció, fins i tot en altres pàgines web, blocs, xarxes socials o en qualsevol altre mitjà, suport o modalitat d'explotació digital o no, online o offline, tenint en compte que tant la publicació de comentaris o la inserció d'il·lustracions i textos, com la seva divulgació o difusió a tercers, són totalment voluntàries, consentides i no sol·licitades. Per tant, el concursant ha de respondre directament, mantenint a RuralCat indemne, davant de qualsevol reclamació, queixa o demanda de tercers en relació a la vulneració o infracció dels possibles drets que poguessin derivar-se dels textos o materials que un usuari hagi publicat. També són descartats totes les imatges que incompleixin les presents bases.

9. Contacte amb els guanyadorsEl/la guanyador/a serà contactat/da en els 15 següents dies laborables a la fi d'aquesta promoció mitjançant un comentari a la imatge guanyadora indicant que han de enviar un email o missatge privat amb les seves dades personals per a realitzar l'enviament a continguts@ruralcat.net. El/la guanyador/a tindrà 5 dies laborables des de l'enviament del comentari per part de RuralCat per efectuar la comunicació amb la companyia. Si transcorreguts aquests 5 dies des que s'efectua la comunicació RuralCat no obté resposta incloent totes les dades necessàries per fer lliurament del premi, s'anul·larà el lliurament i es procedirà a elegir un suplent que tindrà, al seu torn, 5 dies per respondre. En cas contrari, el premi quedarà desert.

10. Desvinculació d’InstagramInstagram no patrocina, avala ni administra de manera algun aquesta promoció, ni està associat a ella. L'usuari/a es desvincula totalment d'Instagram, i és conscient que està proporcionant la seva informació a RuralCat i no a Instagram. La informació que proporcioni només s'utilitzarà per tramitar la participació del/la concursant i per comunicar-li el premi en cas que resultés guanyador..

11. Acceptació de les basesLa simple participació implica l'acceptació d'aquestes bases en la seva totalitat per la qual cosa la manifestació, en el sentit de no acceptació de les mateixes, implicarà l'exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, quedarà RuralCat alliberada del compliment de l'obligació contreta amb aquest participant. En acceptar el premi, el/la guanyador/a assumeix totes les despeses en què incorri, llevat dels que expressament estiguin inclosos en la promoció en qüestió, així com la responsabilitat que es pugui derivar de la recollida i utilització del premi. En aquest sentit, el/la guanyador/a serà responsable de tots els impostos meritats o despeses que no s'esmentin específicament en aquestes bases.

12. Drets de la propietat intel·lectualRuralCat es reserva el dret d'usar els noms i imatges del/la concursant guanyador/a així com de tots els participants a l'efecte de la seva utilització amb finalitats divulgatives i informatives en els mitjans que estimi oportuns i sense necessitat de notificació explícita. En aquest sentit, els participants hauran de garantir la titularitat de les fotografies que presentin al concurs i, a través de l'acte de penjar les fotografies, cediran a RuralCat tots els drets de propietat intel·lectual que ostentin sobre les fotografies que presentin al concurs, sense cap excepció ni cap mena de reserva. Aquesta cessió de drets inclou els drets d'utilització, reproducció, distribució, difusió, comunicació pública, transformació de les imatges, etc., de manera que RuralCat, directa o indirectament, total o parcialment, podran utilitzar-les i explotar-les a través de qualsevol suport o mitjà de comunicació.

13. Dades personalsDe conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa als participants que les dades personals que facilitin seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal, propietat de la companyia organitzadora. Aquestes dades seran utilitzades i tractades, a més de amb la finalitat de participar en el concurs, per a la investigació i estadístiques internes dels serveis de RuralCat. Si ho desitgen, poden fer ús en qualsevol moment dels seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades escrivint al responsable del tractament a l'adreça de correu electrònic que s'indica a continuació: continguts@ruralcat.net

14. Llei aplicable i tribunals competentsLa llei aplicable al present concurs promocional és la llei espanyola, i els jutjats competents per conèixer de qualsevol conflicte o controvèrsia són els jutjats de la ciutat de Barcelona.